شرایط و روش‌های ارسال

سفارش شما اگر قبل از ساعت 12:30 ثبت شود همان روز ارسال خواهد شد اما اگر بعد از این ساعت ارسال شود سفارش شما پس از یک روز ارسال خواهد شد.

سفارش روزهای پنجشنیه ، جمعه و تعطیلات رسمی در اولین روز کاری بعد از سفارش ارسال خواهد گردید

CLOSE
CLOSE
194637